1x tisočico, 10x stotico, 10x desetico, 10x enico

Prikaz rezultata